GDPR

Ochrana osobných údajov "GDPR"

INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV DOTKNUTEJ OSOBY, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM KALLIO s. r. o.

podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR)

Prevádzkovateľ Kallio s. r. o. považuje dodržiavanie zákonných podmienok spracúvania osobných údajov dotknutých osôb za jednu z priorít. Všetky úkony realizované k jednotlivých štádiách procesu spracúvania osobných údajov sa vykonávajú s maximálnym dôrazom na ochranu základných práv dotknutých osôb, predovšetkým na ochranu osobnosti a súkromia a dodržiavania zásad zákonného spracúvania osobných údajov.

Kallio s. r. o. (ďalej aj "Prevádzkovateľ") spracúva všetky osobné údaje v súlade s platnými právnymi predpismi, s osobitným dôrazom na Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR) (ďalej aj "Nariadenie" alebo "GDPR") a zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj "Zákon" alebo "zákon č. 18/2018").

Tento dokument sa týka najmä dotknutých osôb, ktoré nie sú zamestnancami Kallio s. r. o., Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sú informáciami v zmysle čl. 13 Nariadenia.

ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Obchodné meno: Kallio s. r. o.

Sídlo: Slaská 168, 966 22 Slaská

IČO: 54157391

DIČ: 2121578250

Na riadne spracúvanie osobných údajov dohliada poverená osoba, kontaktné údaje: Peter Mánik

e-mail: peter@kallio.sk

korešpondenčná adresa: adresa sídla spoločnosti

Tieto informácie sú účinné od 1.3.2023, pričom prevádzkovateľ je oprávnený ich aktualizovať.

DEFINÍCIE POJMOV

GDPR – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov zo dňa 27. apríla 2016.

Dotknutá osoba – každá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané.

Osobné údaje – akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby.

Prevádzkovateľ – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určila spôsob a vymedzila účel spracúvania osobných údajov.

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov zákazníkov podľa čl. 5 Nariadenia.

  • Zákonnosť spracovania – každé spracovanie musí byt zákonné, teda disponujeme primeraným právnym základom.
  • Minimalizácia spracovania OU (nevyhnutnosť) – len nevyhnutnom rozsahu spracúvame vaše osobne údaje vo vzťahu k účelu. Vždy zvážime rozsah spracovania osobných údajov.
  • Minimalizácia uchovávania osobných údajov (likvidácia) – uchovávame vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely. Vaše osobne údaje sú dôkladné zlikvidovane po splnení účelu spracovania.
  • Integrita a dôvernosť (bezpečnosť) – prevádzkovateľ prijal technické, organizačne a personálne opatrenia pred stratou, zničením, poškodením OU.

VAŠE OSOBNE ÚDAJE ZÍSKAVAME

Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:

  • Získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vami prostredníctvom kontaktného formuláru na našej webstránke.
  • V prípade ak ste v postavení nášho zákazníka, resp. Záujemcu o náš tovar alebo služby.

AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI, NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje nasledovným spôsobom na nasledovné účely:

Názov spracovateľskej operácie: Nájomne zmluvy

Účel spracúvania osobných údajov: prenájom náradie a prenájom motocyklov, štvorkoliek a príslušenstva

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje

Právny titul spracúvania: plnenie predzmluvných vzťahov

Doba uloženia údajov: 10 rokov

Ďalší príjemcovia: orgány štátnej správy, verejnej moci, Príslušníci Policajného zboru v prípade potreby, advokát uplatňovania svojich právnych nárokov


Názov spracovateľskej operácie: Ekonomická – účtovná agenda

Účel spracúvania osobných údajov: je metóda evidencie hospodárskej činnosti prostredníctvom účtov

Kategória osobných údajov: meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa miesta podnikania, identifikačné číslo (IČO),IČ DPH, ak je platiteľ DPH.

Právny titul spracúvania: plnenie povinnosť v zmysle platnej právnej úpravy

Doba uloženia údajov: 10 rokov

Ďalší príjemcovia: daňový úrad, obecné a mestské úrady, Slovenská pošta, iný oprávnený subjekt


Názov spracovateľskej operácie: Sprava registratúry

Účel spracúvania osobných údajov: je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje

Právny titul spracúvania: zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Doba uloženia údajov: 10 rokov po ukončení evidencie

Ďalší príjemcovia: ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt


Názov spracovateľskej operácie: Evidencia práv dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov: vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv

Kategória osobných údajov: titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby

Právny titul spracúvania: zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Doba uloženia údajov: 5 rokov odo dňa vybavenia žiadosti

Ďalší príjemcovia: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov


Názov spracovateľskej operácie: Vybavovanie sťažnosti dotknutých osôb

Účel spracúvania osobných údajov: účelom spracúvania je podanie fyzickej alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu

Právny titul spracúvania: zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Doba uloženia údajov: 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

Ďalší príjemcovia: orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov


Názov spracovateľskej operácie: Foto pasca

Účel spracúvania osobných údajov: ochrana majetku prevádzkovateľa

Kategória osobných údajov: fyzické osoby pohybujúce sa monitorovanom priestore

Právny titul spracúvania: oprávnený záujem prevádzkovateľa

Doba uloženia údajov: 72 hodín

Ďalší príjemcovia: príslušníci Policajného zboru v prípade potreby, právny zástupca prevádzkovateľa


Názov spracovateľskej operácie: Zverejnenie videozáznamov organom činným v trestnom konaní

Účel spracúvania osobných údajov: preukazovanie právnych nárokov

Kategória osobných údajov: fyzické osoby pohybujúce sa monitorovanom priestore

Právny titul spracúvania: zákonná povinnosť prevádzkovateľa

Doba uloženia údajov: záznamy môžu byť využité aj na preukazovanie právnych nárokov a prevádzkovateľ ich bude spracúvať po dobu nevyhnutnú na ich preukazovanie

Ďalší príjemcovia: orgány štátnej správy, verejnej moci


Názov spracovateľskej operácie:  Odpovedanie na žiadosti adresované prevádzkovateľovi

Účel spracúvania osobných údajov: prijímanie a vybavovanie žiadosti prostredníctvom správy odoslanej cez kontaktný formulár na webovej stránke alebo prostredníctvom sociálnych sietí

Kategória osobných údajov: klienti

Právny titul spracúvania: plnenie predzmluvných vzťahov

Doba uloženia údajov: 3 mesiace odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia účelu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr,

Ďalší príjemcovia: nie sú


PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN A AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo do medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje nebudú zverejnené.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súlade s článkami 24 a 32 GDPR prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je primeraná riziku, zohľadňujúc pritom najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj riziká s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto opatrenia zahŕňajú najmä ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k osobným údajom, ako aj prístupu k nim, ich vkladania, zverejňovania, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia. Ďalej sme zaviedli postupy na zabezpečenie výkonu práv dotknutej osoby, výmaz osobných údajov a zabezpečenie reakcie na porušenie ochrany osobných údajov. Okrem toho, ochranu osobných údajov zohľadňujeme už pri vývoji a výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany osobných údajov pomocou technologického návrhu a pomocou prednastavení vhodných na ochranu údajov (čl. 25 GDPR).


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB PODĽA NARIADENIA A ZÁKONA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú Vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov, konkrétne:

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie - za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním - máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Prevádzkovateľ zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Právo odvolať súhlas - vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov. ( napr. Fotografia)

Právo podať sťažnosť - ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Budeme však radi, pokiaľ budete vaše námietky riešiť najprv s nami.

AKO MATE POSTUPOVAŤ PRI UPLATŇOVANÍ VAŠICH PRÁV

Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto Vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho prevádzkovateľa.Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete Vašu žiadosť adresovať aj tejto osobe.Žiadosť môže byť ústna, písomná, elektronická prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä písomnú alebo elektronickú formu.

Pripravte si identifikačné údaje ako napr. číslo zmluvy, Vaše ID u prevádzkovateľa, používateľské meno alebo heslo a pod. teda identifikátor, na základe ktorého Vás prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť Vám tak údaje, ktorá sa Vás týkajú.

Na Vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde, budeme Vás o tom ako aj o dôvodoch informovať. V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

Právo dotknutej osoby namietať voči automatizovanému rozhodovaniu nie je možne uplatniť', pretože popisovaná činnosť' spracovania neobsahuje automatizovane rozhodovanie.

Právo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú osobne údaje, je bezpredmetne, pretože prevádzkovateľ' spracúva osobne údaje získané od dotknutej osoby.

ZÁVER

Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom e-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade, že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť, vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.