Kosenie, mulčovanie pozemkov a iný záhradný servis

Ponúkame Vám kosenie, mulčovanie, vyžínanie akýchkoľvek veľkých plôch v akomkoľvek teréne. Poradíme si s väčšími, menšími, rovnými, ale aj strmými pozemkami. S našou profesionálnou technikou bude vaša tráva opäť pod kontrolou.

Okrem toho upravíme živé ploty a tak dodáme Vaším záhradám, predzáhradám a dvorom esteticky ucelený vzhľad.

Keďže povinnosť udržiavať pozemok v nezaburinenom a udržiavanom stave je daná zákonom, inak hrozí majiteľom pozemkov pokuta, pomôžeme Vám tomu predísť.

Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa

- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.

V zmysle zákona č. 193/2005 Z.z o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia.

Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín, ktoré spôsobujú veľké zdravotné problémy. Na zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011).