Výrub, rizikový výrub, opilovanie a úprava stromov

V rámci našich služieb Vám ponúkame odborný a najmä bezpečný výrub, rizikový výrub, opilovanie a úpravu stromov. Dlhoročné skúsenosti, ktoré majú počiatok už na odbornej škole, cez pracovné skúsenosti a školenia zaručujú spoľahlivo vykonanú prácu.

Opilovanie realizujeme za pomoci lanovej stromolezeckej techniky alebo opilovanie zo zeme. Stromy spilujeme v blízkostí budov, v nedostupnom teréne ale aj na voľných ľahko dostupných priestranstvách.

Po spílení Vám vieme zabezpečiť tiež odvoz spíleného materiálu, prípadne štiepkovanie konárov na ďalšie využitie.

Ponúkame Vám tiež osádzanie zariadení na stromy vo výškach ako sú fotopasce, monitorovacie zariadenia, búdky a obytné zariadenia.

Na základe zákona č. 543/2002 Z. z. a vyhlášky č. 170/2021 Z. z. možno výrub stromov realizovať iba v období vegetačného pokoja. Po novom sa toto obdobie stanovilo od 01.10. do 28.02. Mimo tohto obdobia je výrub možný realizovať len v prípade, že ide o ohrozenie života, zdravia a majetku.

Pokiaľ si nie ste istý, či je potrebné povolenie na výrub stromu, odpoveď je jednoduchá: Povolenie je potrebné vždy, aj keď strom rastie na Vašom pozemku, okrem prípadov, kedy je potrebná len ohlasovacia povinnosť, t.j.:

a) na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty v zastavanom území obce s výmerou do 10 m2 a za hranicami zastavaného územia obce s výmerou do 20 m2,

b) pri obnove produkčných ovocných drevín na účely výsadby nových ovocných drevín, ak sa ich výsadba uskutoční do 18 mesiacov odo dňa výrubu,

c) na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v záhradách a záhradkárskych osadách, okrem stromov rastúcich na pozemkoch, ktoré sú územným plánom obce určené na zastavanie,

d) pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,

e) ak výrub nariadi orgán štátnej správy podľa osobitných predpisov,

f) ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak ho vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody,

g) ak orgán ochrany prírody vopred písomne určí, že výrub je preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny,

h) ak sa výrub vykonáva v súvislosti s odstraňovaním inváznych nepôvodných druhov drevín uvedených v zoznamoch podľa osobitných predpisov,

i) na porasty rýchlorastúcich drevín založené na poľnohospodárskej pôde v súlade s osobitným predpisom a plantáže vianočných stromčekov a okrasných drevín,

j) na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub drevín zakázaný [§ 15 ods. 1 písm. e) a § 16 ods. 1 písm. a)],

k) ak sa výrub uskutočňuje v súvislosti s plnením úloh obrany štátu vo vojenských obvodoch a územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu alebo slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu, ktoré spravuje ministerstvo obrany alebo právnická osoba v jeho zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti.

Podľa § 47 ods. 3 zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vám povolenie na výrub vydá miestne príslušný orgán ochrany prírody, t.j. Vaša obec alebo mesto, prípadne okresný úrad.