Všeobecné obchodné podmienky "VOP"

Všeobecné obchodné podmienky

pre nájom/výpožičku zariadení a štvorkoliek spoločnosti

"VOP"

0 Úvodné ustanovenia

0.1 Prenajímateľ Kallio s.r.o., 966 22 Slaská 168, IČO: 54 157 391, je podnikateľom zapísaným v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 43161/S, ktorý vykonáva podnikateľskú činnosť v oblasti prenájmu a výpožičky štvorkoliek a zariadení, a to vo vlastnom mene, na vlastný účet, na svoje vlastné podnikateľské riziko.

0.2 Všeobecné obchodné podmienky (ďalej VOP) sa vzťahujú na všetky objednávky, ponuky, návrhy, individuálne nájomné zmluvy uzatvorené medzi podnikateľom ako prenajímateľom a zákazníkom ako nájomcom pri nájme/výpožičke štvorkoliek a zariadení.

0.3 Inkorporované aktuálne VOP obsahovo tvoria neoddeliteľnú súčasť každej individuálnej nájomnej zmluvy/zmluvy o výpožičke uzatváranej medzi podnikateľom ako prenajímateľom a zákazníkom ako nájomcom pri nájme štvorkoliek a zariadení. Ak VOP obsahujú ustanovenia odlišné od individuálnej nájomnej zmluvy, majú ustanovenia individuálnej nájomnej zmluvy prednosť pred VOP. Odlišné alebo dodatočné podmienky individuálnej nájomnej zmluvy sú platné, ak boli dohodnuté písomne.

1 Predmet zmluvy a predmet nájmu

1.1 Predmetom nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke je prenechanie predmetu nájmu/výpožičky na dobu stanovenú v nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke prenajímateľom nájomcovi na dočasné odplatné alebo bezodplatné užívanie v Slovenskej republike, poskytovanie s tým súvisiacich služieb prenajímateľom, a úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán.

1.2 Predmetom nájmu alebo výpožičky je štvorkolka alebo zariadenie bližšie špecifikované vo formulárovej nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú tieto obchodné podmienky.

1.3 Prenajímateľ ostáva počas celej doby nájmu vlastníkom predmetu nájmu/výpožičky.

2 Účel nájmu

2.1 Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu/výpožičky len na území Slovenskej republiky. Nájomca je oprávnený užívať predmet nájmu/výpožičky mimo územia Slovenskej republiky len s predchádzajúcim písomným súhlasom prenajímateľa.

2.2 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi predmet nájmu alebo výpožičky za účelom jeho voľného užívania po dobu nájmu uvedenú v nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke. Nájomca používa predmet nájmu alebo predmet výpožičky ako (I) náhradnú štvorkolku alebo zariadenie, a to ako štvorkolku alebo zariadenie na ktorom je vykonávaná výrobcom predpísaná pravidelná údržba/garančná prehliadka alebo akékoľvek iné opravárenské služby alebo údržba objednané nájomcom, alebo (II) na účely prezentácie s cieľom zistenia jazdných a úžitkových vlastností predmetu nájmu/výpožičky.

2.3 Nájomca je povinný užívať predmet nájmu alebo výpožičky spôsobom obvyklým pre užívanie rovnakého alebo podobného druhu a typu štvorkolky alebo zariadenia s náležitou odbornou starostlivosťou, v súlade s jeho technickým určením, návodom na obsluhu, technickými normami.

2.4 Nájomca nie je oprávnený používať predmet nájmu alebo výpožičky ako ťahacie vozidlo pre prívesy, návesy alebo iné vozidlá, a ak nie je na uvedené výslovne určené. Podrobnosti upravuje návod na obsluhu a užívanie.

2.5 Nájomca nie je oprávnený používať predmet nájmu alebo výpožičky na dovoz, prevoz, vývoz alebo skladovanie omamných látok, psychotropných látok, jedov a prekurzorov, jadrových alebo iných rádioaktívnych materiálov, rizikových chemických látok, falšovaných peňazí alebo falšovaných cenných papierov, strelných alebo hromadne účinných zbraní, streliva alebo výbušnín.

3 Kaucia

3.1 Pri podpise nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke a pred prevzatím predmetu nájmu do užívania je nájomca povinný uhradiť prenajímateľovi kauciu vo výške určenej dohodou zmluvných strán a uvedenej v nájomnej zmluve alebo v zmluve o výpožičke. Kaucia je splatná v hotovosti, ak to zákon pripúšťa, alebo bezhotovostným prevodom prostredníctvom platobného terminálu prenajímateľa alebo prevodom na bankový účet prenajímateľa alebo priamym vkladom na účet prenajímateľa. Prenajímateľ nie je povinný odovzdať predmet nájmu nájomcovi do užívania, kým je nájomca v omeškaní s úhradou kaucie.

3.2 Kaucia do budúcnosti vo vzťahu k predmetu nájmu podľa nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke slúži na zabezpečenie a následné uspokojenie pohľadávok/nárokov prenajímateľa na náhradu škody (skutočnej škody, ušlého zisku), spôsobenej na predmete nájmu/v súvislosti s predmetom nájmu, na zaplatenie poplatkov, zmluvných pokút, úrokov z omeškania, poplatkov za prekročenie limitu km, nákladov na vyhotovenie duplikátov dokladov k predmetu nájmu z dôvodu na strane nájomcu, na akékoľvek súčasné a budúce splatné peňažné pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi, ktoré vznikli na základe nájomnej zmluvy a/alebo v akejkoľvek súvislosti s výkonom práv a/alebo plnením povinností podľa nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke.

3.3 Kaucia bude vrátená nájomcovi bez zbytočného odkladu po ukončení nájmu/výpožičky na účet alebo osobne v hotovosti, ak bude predmet nájmu/výpožičky odovzdaný v súlade so zmluvou a budú súčasne uspokojené všetky splatné peňažné pohľadávky prenajímateľa voči nájomcovi.

3.4 Prenajímateľ je oprávnený jednostranným právnym úkonom započítať svoje splatné peňažné pohľadávky voči nájomcovi. Vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pričom zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie.

4 Nájomné

4.1 Základná výška nájomného je stanovená dohodou zmluvných strán vo formulárovej nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke. Základná výška nájomného je stanovená s prihliadnutím na dohodnutý limit priebehu km. V prípade, ak nájomca prekročí dohodnutý limit priebehu km, je povinný uhradiť poplatok za každý nasledujúci 1 km uvedený vo formulárovej nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke.

4.2 Výška nájomného je stanovená vrátane DPH. V zmluvne dohodnutej výške nájomného je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike účtovaná/zahrnutá DPH. Prenajímateľ je platiteľom DPH. Zmluvné strany sú povinné okamžite si navzájom písomne oznamovať akékoľvek zmeny týkajúce sa ich postavenia ako platiteľov DPH.

4.3 Nájomné môže byť splatné vopred, priebežne, alebo po ukončení nájmu, v mene EUR, bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa, na základe daňového dokladu prenajímateľa. Splatnosť nájomného je uvedená v nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke. Úhradou nájomného sa rozumie pripísanie dlžnej sumy na účet prenajímateľa alebo úhradou v hotovosti.

4.4 Ak sa nájomca z akéhokoľvek dôvodu dostane do omeškania s úhradou nájomného alebo jeho časti prenajímateľovi, je povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej sumy až do zaplatenia. Týmto nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody. Zmluvná pokuta uvedená v tomto bode nie je úrokom z omeškania. Na povinnosť nájomcu zaplatiť zmluvnú pokutu nemá vplyv skutočnosť, že v dôsledku porušenia povinností nájomcom došlo neskôr k zániku nájomnej zmluvy. Omeškaním dlžníka vzniká veriteľovi okrem nároku na úrok z omeškania, nároku na zmluvnú pokutu aj právo na paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, a to bez potreby osobitného upozornenia, vo výške stanovenej nariadením vlády Slovenskej republiky. Pre prípad omeškania nájomcu s úhradou nájomného alebo jeho časti si zmluvné strany súčasne dohodli poplatok za vystavenie upomienky prenajímateľom, a to vo výške 10,00 EUR bez DPH za prvú upomienku a vo výške 20,00 EUR za druhú upomienku (ak sa prenajímateľ rozhodne ju odoslať). Nárok prenajímateľa na vyúčtovanie poplatku za vystavenie príslušnej upomienky vzniká len za predpokladu, že prvá upomienka prenajímateľa je odoslaná nájomcovi najneskôr v lehote do 2 kalendárnych mesiacov od splatnosti dlžnej upomínanej sumy a druhá upomienka prenajímateľa je odoslaná nájomcovi najneskôr v lehote do 6 kalendárnych mesiacov od splatnosti dlžnej upomínanej sumy (ak sa prenajímateľ rozhodne ju odoslať).

4.5 Nájomné zahŕňa užívanie predmetu nájmu alebo výpožičky nájomcom v rozsahu do maximálneho dohodnutého limitu priebehu km a hod, náklady prenajímateľa na odpisy, povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, daň z motorových vozidiel, pravidelné servisné prehliadky v súlade s plánom údržby štvorkolky a zariadenia podľa predpisov výrobcu, náklady na práce/výmenu pneumatík, výmenu dielov podliehajúcich prirodzenému opotrebeniu v dôsledku ich užívania, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu, práce na/odstránenie vád na predmete nájmu, ktoré sa vyskytnú v rámci záručnej doby a za ktoré zodpovedá prenajímateľ, oprava predmetu nájmu /uvedenie poškodeného predmetu nájmu v dôsledku poistnej udalosti do pôvodného stavu.

4.6 Nájomné nezahŕňa náklady na pohonné hmoty, náklady na prevádzkové náplne, náklady na umývanie a čistenie predmetu nájmu, náklady na užívanie predmetu nájmu nájomcom v rozsahu nad maximálny dohodnutý limit priebehu km a hod.

5 Prenechanie predmetu nájmu na užívanie

5.1 Nájomná alebo výpožičná zmluva je uzatvorená na dobu určitú, uvedenú vo formulárovej nájomnej alebo výpožičnej zmluve. Potvrdením o odovzdaní predmetu nájmu nájomcovi prenajímateľom a jeho prevzatí nájomcom od prenajímateľa je Protokol o odovzdaní a prevzatí štvorkolky alebo zariadenia a formulárová nájomná zmluva/zmluva o výpožičke.

5.2 Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu alebo výpožičky prenajímateľovi po uplynutí dohodnutej doby nájmu a/alebo v prípade ukončenia nájmu iným spôsobom ako uplynutím dohodnutej doby, riadne a včas, a v stave, v akom ho od prenajímateľa prevzal, s prihliadnutím na bežné/obvyklé opotrebovanie. Akékoľvek nadmerné opotrebenie predmetu nájmu prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi daňovým dokladom ako náhradu škody. Nájomca je súčasne povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi vyčistený, a so stavom pohonných hmôt v zmysle Protokolu o odovzdaní a prevzatí štvorkolky alebo zariadenia, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou nájomnej zmluvy/zmluvy o výpožičke. V prípade porušenia povinnosti nájomcom podľa predchádzajúcej vety vyúčtuje prenajímateľ nájomcovi skutočne vynaložené náklady na odstránenie uvedených nedostatkov v súlade s cenníkom prenajímateľa. Prenajímateľ rovnako vyúčtuje nájomcovi akúkoľvek/každú stratu a následné zabezpečenie vyhotovenia duplikátu servisnej knižky, návodu na použitie, osvedčenia o evidencii štvorkolky a iných dokladov spojených s užívaním predmetu nájmu (skutočné náklady) ako aj kľúčov a príslušenstva.

5.3 Po ukončení nájmu je prenajímateľ povinný prevziať predmet nájmu od nájomcu riadne a včas. O odovzdaní a prevzatí predmetu nájmu požičiavateľom bude spísaný/doplnený Protokol o odovzdaní a prevzatí štvorkolky alebo zariadenia, ktorý bude obsahovať v ňom uvedené náležitosti.

6 Poistenie a vybavovanie poistných udalostí

6.1 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel a havarijné poistenie predmetu nájmu počas doby nájmu zabezpečuje na vlastné náklady prenajímateľ. Poistná udalosť je akákoľvek nepredvídaná a náhodná škodová udalosť, s ktorou je podľa poistných podmienok spojená povinnosť poisťovateľa poskytnúť poistné plnenie. Prenajímateľ vopred oboznámil nájomcu a nájomca sa skutočne oboznámil s obsahom a zmluvnými podmienkami povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia predmetu nájmu, vrátane/najmä avšak nielen výluk z poistenia a podmienok spoluúčasti. Nájomca je povinný tieto podmienky bez výhrad dodržiavať.

6.2 Nájomca zodpovedá za škodu na predmete nájmu alebo výpožičky a je povinný prenajímateľovi nahradiť všetky náklady, ktoré prenajímateľovi vznikli z dôvodu akejkoľvek poistnej udalosti, a ktoré neboli pokryté poistným plnením, vrátane povinnej spoluúčasti nájomcu. Povinnosť podľa tohto bodu je nájomca povinný splniť do 7 kalendárnych dní po prevzatí výzvy prenajímateľa na jej splnenie.

6.3 V prípade, ak poistiteľ odmietne vyplatiť prenajímateľovi poistné plnenie z dôvodov, ktoré sú na strane nájomcu, nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi všetky náklady, ktoré mu vznikli v dôsledku poistnej udalosti, a to do 7 kalendárnych dní po prevzatí výzvy prenajímateľa na jej splnenie.

6.4 Povinné zmluvné poistenie – zodpovednosť že škodu spôsobenú prevádzkou štvorkolky. Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi akúkoľvek dopravnú nehodu, ktorej dôsledkom je poškodenie predmetu nájmu, a poskytnúť poistiteľovi predmetu nájmu a poistiteľovi motorových vozidiel tretích osôb potrebnú súčinnosť, predovšetkým je povinný zabezpečiť ohliadku predmetu nájmu poistiteľom a poskytnúť súčinnosť pri vyplňovaní príslušných dokumentov poistiteľa. V prípade, ak nájomca spôsobí prevádzkou predmetu nájmu dopravnú nehodu, pri ktorej došlo k usmrteniu alebo zraneniu osôb, a/alebo k poškodeniu cestnej komunikácie alebo všeobecne prospešného zariadenia, a/alebo ak unikli nebezpečné veci a/alebo ak na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí vznikla škoda, ktorá zrejme prevyšujúca desať násobok minimálnej mzdy, je nájomca povinný bezodkladne ohlásiť dopravnú nehodu polícii.

6.5 Havarijné poistenie. V prípade poškodenia predmetu nájmu v dôsledku zavinenia nájomcu alebo iného účastníka cestnej premávky (pokiaľ škoda prevyšuje desať násobok minimálnej mzdy), alebo v dôsledku zavinenia neznámeho páchateľa (bez ohľadu na výšku spôsobenej škody), je nájomca povinný oznámiť poistnú udalosť polícii a nechať túto protokolárne vyšetriť a súčasne oznámiť prenajímateľovi adresu príslušného útvaru PZ SR, ktorý poistnú udalosť vyšetroval. V prípade poistnej udalosti, ktorej dôsledkom je vznik škody na predmete nájmu nižšej ako desať násobok minimálnej mzdy, iným účastníkom cestnej premávky, je nájomca povinný:
§ na mieste nehody spoločne s ďalším účastníkom nehody vyplniť formulár "Správa o nehode",
§ po dohode a podpise oboch vodičov štvorkoliek prevziať jednu kópiu správy (nie je potrebné volať políciu SR),
§ bezodkladne telefonicky informovať prenajímateľa a následne (do troch pracovných dní) zaslať prenajímateľovi kompletne vyplnený formulár "Hlásenie škodovej udalosti na vozidle", ku ktorému je potrebné priložiť informáciu o adrese/kontakte na príslušný útvar PZ SR, ktorý poistnú udalosť vyšetroval (prípadne kópiu policajného protokolu) alebo kópiu "Správy o nehode" (pokiaľ udalosť nepodliehala ohláseniu polícii SR), kópiu vodičského preukazu osoby, ktorá v čase poistnej udalosti vozidlo riadila. Právne úkony vo veci likvidácie poistnej udalosti následne vykonáva prenajímateľ vo vlastnom mene a na vlastný účet.

6.6 Krádež predmetu nájmu. Po zistení krádeže predmetu nájmu alebo výpožičky je nájomca povinný uvedenú skutočnosť bezodkladne oznámiť polícii SR a vhodným spôsobom informovať prenajímateľa. V prípade kompletnej krádeže predmetu nájmu/výpožičky je nájomca okrem dokladov uvedených v predchádzajúcom bode povinný predložiť prenajímateľovi kompletnú sadu kľúčov vrátane ich neporušených kódových štítkov, ovládače a ostatné doklady od predmetu nájmu. V prípade krádeže preukázateľne poistenej výbavy (napr. prilby, sady Hands-Free, kolies a pod.) je nájomca tiež povinný prenajímateľovi preukázať, že príslušná výbava bola dostatočne zabezpečená. Nájomca je povinný oznámiť polícii SR aj pokus o krádež predmetu nájmu (poškodenie a pod.), ktorý je rovnako poistnou udalosťou.

7 Práva a povinnosti nájomcu a prenajímateľa

7.1 Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi predmet nájmu alebo výpožičky v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie vrátane všetkého príslušenstva potrebného na obvyklé užívaniu predmetu nájmu/výpožičky. Stupeň opotrebenia predmetu nájmu musí zodpovedať bežnému spôsobu užívania predmetu nájmu/výpožičky opísanému najmä v nasledujúcich bodoch. Akékoľvek nadmerné opotrebenie vyúčtuje prenajímateľ nájomcovi ako náhradu škody.

7.2 Nájomca je povinný udržiavať predmet nájmu/výpožičky v stave, v akom mu bol odovzdaný prenajímateľom, t.j. v prevádzkyschopnom stave, užívať predmet nájmu/výpožičky len spôsobom stanoveným jeho výrobcom, v súlade s návodom na obsluhu, technickými podmienkami prevádzky, dodržiavať bezpečnostné pravidlá stanovené jeho výrobcom, ako aj bezpečnostné pravidlá vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej republiky, užívať predmet nájmu/výpožičky spôsobom zodpovedajúcim jeho charakteru a jeho obvyklému alebo dohodnutému účelu a spôsobu užívania a tiež vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby na predmete nájmu/výpožičky nevznikla škoda a ani nehrozil jej vznik, aby nedochádzalo alebo nehrozilo poškodenie, strata, odcudzenie, nadmerné opotrebovanie alebo zničenie predmetu nájmu, a aby neboli poškodené alebo pozmenené prvky slúžiace na identifikáciu predmetu nájmu/výpožičky.

7.3 Nájomca je povinný na vlastné náklady chrániť predmet nájmu/výpožičky pred stratou, zničením a poškodením. Nájomca je povinný pri parkovaní vždy uviesť do aktívneho stavu elektronický zabezpečovací systém predmetu nájmu/výpožičky, ak je ním predmet nájmu/výpožičky vybavený, ako aj použiť všetky mechanické zabezpečovacie zariadenia, ktorými je predmet nájmu/výpožičky vybavený, a to tak, aby sa v maximálnej možnej miere predchádzalo odcudzeniu predmetu nájmu/výpožičky.

7.4 Nájomca je povinný s predmetom nájmu/výpožičky zaobchádzať s odbornou starostlivosťou, je najmä povinný pred každým použitím predmetu nájmu/výpožičky skontrolovať jeho technický stav, vrátane stavu pneumatík. V prípade zistenia vád, ktoré možno odstrániť v rámci bežnej údržby, je nájomca povinný tieto vady odstrániť na svoje náklady. V prípade zistenia vád na predmete nájmu, ktoré nemožno odstrániť v rámci bežnej údržby, je nájomca povinný bezodkladne o týchto vadách informovať prenajímateľa.

7.5 Nájomca je povinný využívať predmet nájmu/výpožičky výlučne na účel, na ktorý je technicky určený, ako aj na cestných komunikáciách. Nájomca nie je oprávnený vystavovať predmet nájmu/výpožičky prostrediu, pre ktoré nebol navrhnutý (priestory pod vodnou hladinou, nevhodné horské cesty, arktické a antarktické oblasti, púšte a pod.), a súčasne nedovolenému zaťaženiu/preťaženiu. Predmet nájmu/výpožičky nesmie byť použitý najmä k rýchlostnej jazde, súťaženiu, preprave nebezpečných látok, cvičným jazdám, nesmie byť prekročená najväčšia prípustná celková resp. užitočná hmotnosť predmetu nájmu/výpožičky a pod.

7.6 Nájomca je oprávnený zhodnocovať predmet nájmu/výpožičky dodatočnou výbavou len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa, a to na vlastné náklady. Nájomca nie je oprávnený od prenajímateľa požadovať náhradu nákladov vynaložených na zhodnotenie alebo akúkoľvek inú úpravu predmetu nájmu/výpožičky po skončení zmluvy o nájme/výpožičky. Nájomca nie je oprávnený bez odbornej súčinnosti s prenajímateľom alebo ním poverenou osobou, predmet nájmu/výpožičky výrobcom nepovoleným spôsobom meniť, zhodnocovať alebo upravovať, do predmetu nájmu/výpožičky nesmie zabudovať iné ako originálne náhradné diely alebo diely zodpovedajúcej akosti.

7.7 Nájomca je povinný dodržiavať/dodržať dohodnutý limit priebehu km a hod uvedený v nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke. Nájomca je povinný bez zbytočného odkladu na požiadanie prenajímateľa informovať o stave najazdených kilometrov a súčasne informovať o plnení limitu priebehu km. Nájomca nie je oprávnený akýmkoľvek spôsobom zasahovať do počítadla kilometrov alebo meniť údaje na počítadle kilometrov, ktorý sa nájomca zaviazal dodržiavať. V prípade poruchy na počítadle kilometrov na predmete nájmu/výpožičky je nájomca povinný bezodkladne po zistení tejto poruchy písomne informovať prenajímateľa, ktorý zaistí jeho opravu. Prenajímateľ je zároveň s prihliadnutím na opotrebenie predmetu nájmu/výpožičky a doterajší priebeh jeho užívania oprávnený odhadnúť počet odjazdených kilometrov po dobu, kedy bolo počítadlo kilometrov na predmete nájmu/výpožičky nefunkčné. Nájomca sa zaväzuje tento odhad akceptovať ako pravdivý a hodnoverný údaj. V prípade, ak nájomca poruší záväzok dodržiavať/dodržať dohodnutý limit priebehu km, je prenajímateľ oprávnený uplatniť a vyúčtovať nájomcovi poplatok za nadlimitné kilometre v súlade so sadzbou dohodnutou v nájomnej zmluve/zmluve o výpožičke a platným cenníkom prenajímateľa.

7.8 Nájomca je povinný priebežne zabezpečovať kompletnú výrobcom predpísanú údržbu a servis v stanovených intervaloch, a to výlučne u prenajímateľa, ktorý je vlastníkom štvorkolky a zariadenia. Nájomca je povinný zabezpečiť pravidelnú prehliadku predmetu nájmu/výpožičky prenajímateľom, predpísanú výrobcom alebo podľa servisného indikátora, alebo po najazdení príslušného počtu kilometrov uvedeného v servisnej knižke, a je povinný dôsledne dodržiavať podmienky pre použitie, údržbu a ošetrovanie predmetu nájmu/výpožičky.

7.9 Nájomca je povinný adekvátne k ročnému obdobiu zabezpečiť správne používanie pneumatík. Vo vhodnom okamihu, vzhľadom na poveternostné podmienky a zabezpečí ich výmenu u prenajímateľa.

7.10 Nájomca je povinný zabezpečovať záručný servis predmetu nájmu/výpožičky výlučne prostredníctvom prenajímateľa.

7.11 Nájomca je povinný pravidelne kontrolovať úroveň kvapalín (t.j. hladinu oleja a chladiacej kvapaliny) predmetu nájmu/výpožičky. V prípade nadmernej spotreby kvapalín a/alebo nefunkčnosti ukazovateľa kilometrov, je nájomca povinný bez zbytočného odkladu vhodným preukázateľným spôsobom informovať kontaktnú osobu prenajímateľa zodpovednú za plnenie zmluvy.

7.12 Nájomca nie je oprávnený prenechať predmet nájmu do ďalšieho odplatného užívania a/ani do bezodplatného užívania ani umožniť užívanie predmetu nájmu tretím osobám iným nepomenovaným spôsobom. Týmto nie je dotknuté právo Oprávnených osôb na užívanie predmetu nájmu/výpožičky, v mene a na účet nájomcu, uvedených vo formulárovej nájomnej zmluve/zmluve o výpožičke.

7.13 Nájomca a/alebo Oprávnené osoby sú povinní dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky vrátane predpisov na úseku premávky na pozemných komunikáciách. Prenajímateľ má voči nájomcovi právo na náhradu nákladov spojených s úhradou sankcií, ktoré boli prenajímateľovi podľa zákona uložené príslušným orgánom verejnej správy SR, avšak preukázateľne za skutky v období počas účinnosti nájomnej zmluvy/zmluvy o výpožičke, a to za porušenie právnych povinností nájomcom a/alebo Oprávnenou osobou prípadne akýmkoľvek iným subjektom. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú tretím osobám nájomcom a/alebo Oprávnenými osobami ako prevádzkovateľmi štvorkolky, ktoré je predmetom nájmu/výpožičky.

7.14 Zmluvné strany sú povinné poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, ktorá je potrebná a nevyhnutná na splnenie záväzkov podľa nájomnej zmluvy/zmluvy o výpožičke. Každá zo zmluvných strán je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr do 12 hodín, výslovne oznámiť druhej zmluvnej strane všetky skutočnosti a informácie, ktoré môžu mať vplyv na plnenie ich povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy/zmluvy o výpožičke.

7.15 Akúkoľvek škodu na predmete nájmu/výpožičky a/alebo v súvislosti s predmetom nájmu/ výpožičky, ktorá vznikne v dôsledku porušenia povinností nájomcu, prenajímateľ vyúčtuje nájomcovi daňovým dokladom.

7.16 Ak nájomca podstatným spôsobom poruší niektorú zo svojich povinností, alebo ak podľa názoru prenajímateľa hrozí zo strany nájomcu takéto porušenie, je prenajímateľ aj bez predchádzajúceho súhlasu nájomcu oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby poverenej alebo splnomocnenej prenajímateľom kedykoľvek skontrolovať stav predmetu nájmu/ výpožičky, jeho umiestnenie, účel a spôsob jeho užívania a zároveň je oprávnený nájomcovi predmet nájmu/ výpožičky dočasne na diaľku zablokovať, alebo priamo odobrať, prípadne mu zakázať jeho ďalšie užívanie, a to spôsobom, ktorý uzná za vhodný. Pre tento prípad je nájomca povinný prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej požičiavateľom, umožniť neobmedzený prístup k predmetu nájmu/ výpožičky, strpieť všetky úkony súvisiace s výkonom kontroly predmetu nájmu/ výpožičky a strpieť tiež prípadný odvoz predmetu nájmu/ výpožičky alebo iné opatrenia potrebné na jeho odobratie alebo zabránenie jeho ďalšieho užívania nájomcom. Nájomca týmto zároveň dáva prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej prenajímateľom, výslovný súhlas na prístup k predmetu nájmu/ výpožičky, ako aj na prekonanie prípadných prekážok brániacich prístupu na miesto, kde sa nachádza, a to aj vtedy, ak sa predmet nájmu/ výpožičky nachádza na pozemku, stavbe alebo inom mieste, ktoré nájomca užíva na základe akejkoľvek právnej skutočnosti. Na tento účel je prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená prenajímateľom, oprávnený vstúpiť a nahliadnuť najmä do priestorov sídla, miesta podnikania a bydliska prenajímateľa. Nájomca sa zaväzuje nahradiť prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej prenajímateľom, všetky náklady spojené so zaistením predmetu nájmu/ výpožičky, s jeho odobratím, prípadne s odbornou demontážou, s jeho prepravou, so strážením, s uskladnením, a pod. Ak prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená prenajímateľom, vykonáva kontrolu predmetu nájmu/ výpožičky, prípadne odobratie predmetu nájmu/ výpožičky a realizuje právo prístupu, je nájomca povinný poskytnúť mu všetku potrebnú súčinnosť, o ktorú ho prenajímateľ, prípadne tretia osoba poverená alebo splnomocnená prenajímateľom požiada. Ak je predmet nájmu/ výpožičky umiestnený na pozemku, stavbe, alebo inom mieste, ku ktorému nájomca nemá vlastnícke prípadne iné užívacie právo a v dôsledku toho nebude umožnený prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej prenajímateľom prístup k predmetu nájmu, je nájomca povinný zabezpečiť prenajímateľovi, prípadne tretej osobe poverenej alebo splnomocnenej prenajímateľom, prístup k predmetu nájmu najneskôr v nasledujúci pracovný deň. V prípade nesplnenia niektorej z povinností uvedených v tomto bode je prenajímateľ je oprávnený uplatniť si u nájomcu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z odporúčanej maloobchodnej cenníkovej ceny predmetu nájmu ku dňu uzatvorenia nájomnej zmluvy/zmluvy o výpožičke. Nárok na náhradu škody nie je týmto ustanovením dotknutý. Prenajímateľ je teda oprávnený uplatniť si voči nájomcovi popri nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty aj svoj nárok na náhradu celej škody a všetkých nákladov, ktoré prenajímateľovi vznikli v dôsledku nesplnenia niektorej z povinností nájomcu uvedených v tomto bode, a to aj v prípade, ak výška škody presahuje výšku zmluvnej pokuty.

7.17 Pohyb predmetu nájmu/ výpožičky je/môže byť, na účely ochrany majetku vo vlastníctve prenajímateľa monitorovaný, čo nájomca berie na vedomie. Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia vyhotoviť obrazové, zvukové alebo iné záznamy predmetu nájmu/ výpožičky, ktorejkoľvek jeho časti, prípadne dokladov a iných dokumentov súvisiacich s nadobudnutím a užívaním predmetu nájmu/ výpožičky, ak je to podľa vyhlásenia prenajímateľa potrebné na uplatnenie jeho práv vyplývajúcich z akejkoľvek zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu uvedeného prenajímateľom. Nájomca súhlasí s tým, že prenajímateľ je oprávnený v prípade sporu použiť tieto záznamy a kópie ako dôkazný prostriedok.

7.18 Ak nie je pri porušení jednotlivých povinností nájomcom uvedená osobitná zmluvná pokuta, je prenajímateľ oprávnený za každé jednotlivé porušenie povinnosti nájomcom uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 500,00 EUR bez DPH za každé porušenie povinnosti, a to aj opakovane. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 7 dní od doručenia písomnej výzvy prenajímateľa na jej zaplatenie. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok prenajímateľa na náhradu škody spôsobenej porušením príslušnej povinnosti.

8 Postup pri servise a oprave predmetu nájmu/ výpožičky

8.1 Odovzdanie predmetu nájmu do autorizovaného servisu: Nájomca je povinný každú/akúkoľvek návštevu prenajímateľa alebo autorizovaného servisu vopred vhodným spôsobom oznámiť kontaktnej osobe prenajímateľa zodpovednej za plnenie zmluvy, ktorá na základe dohody s nájomcom sprostredkuje termín u prenajímateľa alebo v autorizovanom servise.

8.2 Vyzdvihnutie predmetu nájmu z autorizovaného servisu prenajímateľa: Nájomca je povinný po ukončení servisnej obhliadky/opravy/údržby včas a riadne prevziať predmet nájmu/ výpožičky v dohodnutom termíne. Pri preberaní štvorkolky alebo zariadenia je nájomca povinný skontrolovať vykonané servisné úkony a zápis vykonaný autorizovaným servisom v servisnej knižke predmetu nájmu/ výpožičky. Po prevzatí štvorkolky alebo zariadenia nájomcom prenajímateľ alebo autorizovaný servis zákazku uzavrie.

8.3 Poruchou sa rozumie neočakávane vzniknutá situácia, pri ktorej niektorá časť predmetu nájmu/ výpožičky prestala plnohodnotne plniť svoju funkciu. Pokiaľ má vzniknutá porucha vplyv na technickú spôsobilosť zariadenia a technickú spôsobilosť štvorkolky k prevádzke na pozemných komunikáciách, musí byť štvorkolka alebo zariadenie okamžite odstavené.

8.4 Nájomca je povinný bezodkladne oznámiť prenajímateľovi (kontaktná osoba zodpovedná za plnenie zmluvy) akúkoľvek potrebu opráv na predmete nájmu/ výpožičky, inak zodpovedá prenajímateľovi za škodu, ktorá mu vznikne porušením tejto povinnosti. Nájomca je povinný znášať obmedzenie v užívaní predmetu nájmu/ výpožičky v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv a udržiavanie predmetu nájmu/ výpožičky v spôsobilom stave.

8.5 Oprava poruchy predmetu nájmu/ výpožičky (bez potreby odstavenia štvorkolky alebo zariadenia): Nájomca je povinný vhodným spôsobom bezodkladne oznámiť potrebu opravy prenajímateľovi (kontaktná osoba zodpovedná za plnenie zmluvy) a autorizovanému servisu a v najbližšom možnom termíne dohodnúť pristavenie predmetu nájmu/ výpožičky do servisu.

8.6 Oprava poruchy predmetu nájmu/ výpožičky (s potrebou odstavenia štvorkolky alebo zariadenia). V uvedenom prípade je nájomca oprávnený a povinný využiť 24 hodinovú asistenčnú službu …………., tel. ………………….. a podrobne informovať o charaktere a rozsahu poruchy predmetu nájmu/ výpožičky. Asistenčná služba po nahlásení problému zabezpečí alebo opravu predmetu nájmu/ výpožičky na mieste, alebo prevoz predmetu nájmu/ výpožičky do najbližšieho autorizovaného servisu. V prípade záujmu nájomcu asistenčná služba zabezpečí nájomcovi v súlade so zmluvnými podmienkami ostatné poskytované služby.

9 Zodpovednosť za vady

9.1 Nájomca zodpovedá za všetky vady a poškodenia vrátane opotrebenia nad rámec bežného opotrebenia, ktoré vznikli na predmete nájmu/ výpožičky počas doby nájmu.

9.2 Prenajímateľ je povinný v Protokole o odovzdaní a prevzatí štvorkolky alebo zariadenia k Nájomnej zmluve/Zmluve o výpožičke uviesť vady, ktoré zistil na predmete nájmu/ výpožičky pri ohliadke počas preberania predmetu nájmu/ výpožičky od nájomcu.

9.3 Nájomca je povinný nahradiť prenajímateľovi všetky náklady vynaložené odstránenie vád zistených v súlade s predchádzajúcim bodom. Nájomcu viaže povinnosť podľa tohto bodu aj vtedy, ak boli vady zistené v lehote 3 mesiacov od prevzatia predmetu nájmu/ výpožičky prenajímateľom od nájomcu.

10 Zánik právneho vzťahu z nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke

10.1 Právny vzťah z nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke zaniká uplynutím dohodnutej doby nájmu, dohodou zmluvných strán pred uplynutím dohodnutej doby nájmu, výpoveďou zmluvnej strany, odstúpením od zmluvy zmluvnou stranou, na základe výzvy prenajímateľa.

10.2 Predmet nájmu/ výpožičky môže byť na základe rozhodnutia prenajímateľa počas účinnosti nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke v rámci dohodnutých modelov striedaný, v závislosti od možností prenajímateľa a tiež počtu najazdených kilometrov na príslušnom predmete nájmu/ výpožičky. V prípadoch hodných osobitného zreteľa je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu na výmenu predmetu nájmu/ výpožičky. Na základe informácií poskytovaných nájomcom o počte najazdených kilometrov prenajímateľ posúdi stav štvorkolky alebo zariadenia a rozhodne, či využíva právo na výmenu predmetu nájmu/ výpožičky za iný predmet nájmu/ výpožičky.

10.3 Nájomca je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom odovzdania a prevzatia predmetu nájmu/ výpožičky prenajímateľom. Výpoveďou nie sú dotknuté nároky prenajímateľa voči nájomcovi podľa nájomnej zmluvy, podľa týchto zmluvných podmienok a podľa príslušných právnych predpisov.

10.4 Prenajímateľ je oprávnený vypovedať nájomnú zmluvu alebo zmluvu o výpožičke z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota sú 3 kalendárne dni a začína plynúť dňom doručenia písomnej výpovede nájomcovi. Výpoveďou nie sú dotknuté nároky prenajímateľa voči nájomcovi na náhradu škody.

10.5 Výpoveď musí byť písomná. Pre platnosť výpovede postačuje doručenie prostredníctvom elektronickej pošty v prípade, ak je adresa elektronickej pošty príslušnej zmluvnej strany uvedená v nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke.

10.6 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, ak nájomca podstatným spôsobom poruší ktorúkoľvek povinnosť/povinnosti podľa nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, podľa týchto zmluvných podmienok a podľa príslušných právnych predpisov. Odstúpenie prenajímateľa od nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia nájomcovi spôsobom podľa predchádzajúceho bodu. Odstúpením od nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke vzniká nájomcovi povinnosť bezodkladne odovzdať prenajímateľovi predmet nájmu/ výpožičky. Odstúpením od nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke nie sú dotknuté nároky prenajímateľa voči nájomcovi podľa nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, podľa týchto zmluvných podmienok a podľa príslušných právnych predpisov.

10.7 Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek prostredníctvom výzvy aj bez odôvodnenia požadovať vrátenie predmetu nájmu/ výpožičky aj pred skončením dohodnutej doby nájmu. Účinnosť nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke zaniká doručením písomnej výzvy prenajímateľa nájomcovi, prípadne neskorším dátumom v nej uvedeným.

10.8 V prípade, ak nájomca poruší svoju povinnosť vrátiť predmet nájmu/ výpožičky prenajímateľovi okamžite po ukončení účinnosti nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, je prenajímateľ oprávnený uplatniť voči nájomcovi zmluvnú pokutu vo výške, ktorá sa vyčísli ako dvojnásobok dennej sadzby nájomného podľa Cenníka prenájmu prenajímateľa za rovnaký model štvorkolky alebo zariadenia ako je predmet nájmu, platného v deň podpísania nájomnej zmluvy oboma zmluvnými stranami, a počtu začatých dní omeškania nájomcu s vrátením predmetu nájmu/ výpožičky (t.j. počtu začatých dní užívania predmetu nájmu nájomcom bez právneho dôvodu), až do jeho protokolárneho vrátenia.

10.9 V prípade, ak nájomca poruší svoju povinnosť vrátiť predmet nájmu/ výpožičky prenajímateľovi okamžite po ukončení účinnosti nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke, berie nájomca na vedomie, že prenajímateľ je oprávnený uplatniť ochranu svojich práv aj podaním oznámenia o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že mohol byť spáchaný trestný čin neoprávneného používania podľa § 216 zákona NR SR č. 300/2005 Trestný zákon a súčasne podaním návrhu príslušným orgánom Policajného zboru SR na zaradenie (pôvodne) predmetu nájmu/ výpožičky do výkonného pátrania, na jeho zaistenie a vydanie prenajímateľovi ako vlastníkovi.

11 Záverečné ustanovenia

11.1 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia Občianskym zákonníkom, slovenským právnym poriadkom. Miestom, kde sa budú konať všetky rokovania, spojené s touto zmluvou, je sídlo prenajímateľa.

11.2 Na základe dohody zmluvných strán je právny úkon realizovaný v súvislosti so zmluvou platný, ak je urobený písomne, podpísaný konajúcou osobou a doručený prostredníctvom faxu alebo ako nascenovaný súbor prostredníctvom e-mailovej správy druhej zmluvnej strane. Táto písomná forma a súčasne dohodnutý spôsob doručovania na účely zmluvy v plnom rozsahu umožňujú zachytenie obsahu právneho úkonu a určenie osoby, ktorá právny úkon urobila. Za deň doručenia právneho úkonu sa považuje deň odoslania právneho úkonu prostredníctvom faxu alebo ako nascenovaný súbor prostredníctvom e-mailovej správy. Kontaktné údaje zmluvných strán sú záväzné, každá zmluvná strana zodpovedá za ich pravdivosť a aktuálnosť. Zmluvné strany sú povinné si navzájom oznamovať akúkoľvek zmenu kontaktných údajov. Odosielanie prostredníctvom poštovej zásielky nie je obmedzené.

11.3 Nájomca uzatvorením nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými ku dňu podpisu zmluvy.

11.4 Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke nadobúda platnosť a účinnosť podpisom nájomnej zmluvy alebo zmluvy o výpožičke oboma zmluvnými stranami.

11.5 Všetky ustanovenia týchto zmluvných podmienok a zmluvy, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti, pričom ustanovenia zmluvných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami zmluvy.

11.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany si zmluvu prečítali a bez výhrad súhlasia s jej ustanoveniami. Na znak svojho súhlasu pripájajú k zmluve svoje vlastnoručné podpisy.

11.7 Nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

11.8 Aktuálne znenie VOP je účinné od 01.04.2024.