Podmienky výpožičky

Podmienky výpožičky

Podmienky výpožičky zariadení a štvorkolky

 • Predmetom nájmu je hmotný majetok (zariadenia) a štvorkolky vo vlastníctve prenajímateľa
 • Zariadenia a štvorkolky sú vo funkčnom technickom stave bez závad. Prípadné poškodenia sú uvedené v preberacom protokole, ktorý je súčasťou zmluvy o nájme/zmluvy o výpožičke
 • Nájomcom hmotného majetku môže byť len právnická osoba, alebo fyzická osoba. Nájomcom štvorkolky môže byť fyzická osoba, ktorá má platné vodičské osvedčenie na riadenie štvorkolky príslušnej skupiny vodičského oprávnenia
 • Nájom vzniká nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke medzi prenajímateľom a nájomcom
 • Nájomné je podľa platného cenníka prenajímateľa ak nie je dohodnuté inak.
 • Rezervácia hmotného majetku (zariadení) a štvorkoliek sa vykonáva telefonicky, rezervačným formulárom, alebo emailom
 • Nájom sa uhrádza do troch dní od potvrdenia rezervácie
 • Zariadenie, alebo štvorkolka sa považuje za rezervovaný po pripísaní dohodnutej čiastky na účet
 • V prípade neuhradenia nájmu sa rezervácia ruší o čom bude nájomca informovaný mailom.
 • S nájmom sa uhrádza aj kaucia podľa platného cenníka prenajímateľa najneskôr v deň prevzatia zariadenia, alebo štvorkolky a to v hotovosti, vkladom na účet prenajímateľa, alebo bankovým prevodom.
 • Podrobnosti na uplatnenie kaucie sú uvedené v nájomnej zmluve a všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti napr. (škody, spoluúčasť v poistnej udalosti, opravy a podobne.....)
 • Škody, alebo neprimerané opotrebenie zistené pri vrátení zariadenia, alebo štvorkolky budú vyčíslené a odpočítane z kaucie.
 • V prípade že nie je možné stanoviť rozsah poškodenia a výšku škody bude zábezpeka pozdržaná do doby vyčíslenia a zaplatenia škody.
 • Ak je poškodenie väčšie ako spoluúčasť bude započítaná výška spoluúčasti odpočítaná od kaucie. Výška spoluúčasti je stanovená v cenníku a je daná pre každé zariadenie a štvorkolku.
 • Miestom prevzatia zariadenia, alebo štvorkolky je sídlo prenajímateľa (preberací protokol) a bude vykonaná skúšobná jazda alebo skúška zariadenia
 • Miestom vrátenia je sídlo prenajímateľa (odovzdávajúci protokol) a bude vykonaná skúšobná jazda alebo skúška zariadenia
 • Zariadenie a štvorkolka sa môže používať v rámci Slovenskej republiky
 • Zariadenie a štvorkolka je poistený pre územie Slovenskej republiky
 • Omeškanie vrátenia sa účtuje podľa hodinovej tarify
 • Nedodržanie času a termínu vrátenia zariadenia a štvorkolky je sankcionované
 • Poistnú administratívu vykonáva prenajímateľ a ním splnomocnené osoby
 • Škody spôsobené nájomcom počas nájmu odstraňuje prenajímateľ
 • Ohodnotenie škody mimo poistnej udalosti realizuje prenajímateľ
 • Práva a povinnosti nájomcu sú podrobne uvedené v nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke, ktorá je poskytnutá pred podpisom zmluvy o nájme / zmluvy o výpožičke a tiež vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti
 • Nájomca nemôže požičať zariadenie a štvorkolku tretej osobe
 • Nájomca je povinný predchádzať vzniku škôd, používať zariadenie výlučne na práce na to určené, dodržiavať pravidlá cestnej premávky, používať zabezpečovacie zariadenia ako alarm, zámok, reťaz poskytnuté prenajímateľom.
 • Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať stav zariadenia a štvorkolky
 • Pri zistení poškodzovania zariadenia, alebo štvorkolky môže prenajímateľ ukončiť nájomnú zmluvu / zmluvu o výpožičke a zariadenie, alebo štvorkolku zabaviť.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť všetky pokuty ním spôsobené aj po vrátení štvorkolky. Časovo neobmedzené.