Podmienky výpožičky

Podmienky výpožičky

Podmienky výpožičky zariadenia, motocyklov a štvorkoliek

 • Predmetom nájmu je hmotný majetok (zariadenia), motocykle a štvorkolky vo vlastníctve prenajímateľa
 • Zariadenia, motocykle a štvorkolky sú vo funkčnom technickom stave bez závad. Prípadné poškodenia sú uvedené v preberacom protokole, ktorý je súčasťou zmluvy o nájme/zmluvy o výpožičke
 • Nájomcom hmotného majetku môže byť len právnická osoba, alebo fyzická osoba. Nájomcom motocykla alebo štvorkolky môže byť fyzická osoba, ktorá má platné vodičské osvedčenie na riadenie motocykla príslušnej skupiny vodičského oprávnenia
 • Nájom vzniká nájomnou zmluvou alebo zmluvou o výpožičke medzi prenajímateľom a nájomcom
 • Nájomné je podľa platného cenníka prenajímateľa ak nie je dohodnuté inak.
 • Rezervácia hmotného majetku (zariadení), motocyklov a štvorkoliek sa vykonáva telefonicky, rezervačným formulárom, alebo emailom
 • Nájom sa uhrádza do troch dní od potvrdenia rezervácie
 • Zariadenie, motocykel, alebo štvorkolka sa považuje za rezervovaný po pripísaní dohodnutej čiastky na účet
 • V prípade neuhradenia nájmu sa rezervácia ruší o čom bude nájomca informovaný mailom.
 • S nájmom sa uhrádza aj kaucia podľa platného cenníka prenajímateľa najneskôr v deň prevzatia zariadenia, motocykla, alebo štvorkolky a to v hotovosti, vkladom na účet prenajímateľa, alebo bankovým prevodom.
 • Podrobnosti na uplatnenie kaucie sú uvedené v nájomnej zmluve a všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti napr. (škody, spoluúčasť v poistnej udalosti, opravy a podobne.....)
 • Škody, alebo neprimerané opotrebenie zistené pri vrátení zariadenia, motocykla, alebo štvorkolky budú vyčíslené a odpočítane z kaucie.
 • V prípade že nie je možné stanoviť rozsah poškodenia a výšku škody bude zábezpeka pozdržaná do doby vyčíslenia a zaplatenia škody.
 • Ak je poškodenie väčšie ako spoluúčasť bude započítaná výška spoluúčasti odpočítaná od kaucie. Výška spoluúčasti je stanovená v cenníku a je daná pre každé zariadenie, motocykel a štvorkolku.
 • Miestom prevzatia zariadenia, motocykla, alebo štvorkolky je sídlo prenajímateľa (preberací protokol) a bude vykonaná skúšobná jazda alebo skúška zariadenia
 • Miestom vrátenia je sídlo prenajímateľa (odovzdávajúci protokol) a bude vykonaná skúšobná jazda alebo skúška zariadenia
 • Zariadenie, motocykel a štvorkolka sa môže používať v rámci Slovenskej republiky
 • Zariadenie, motocykel a štvorkolka je poistený pre územie Slovenskej republiky
 • Omeškanie vrátenia sa účtuje podľa hodinovej tarify
 • Nedodržanie času a termínu vrátenia zariadenia, motocykla a štvorkolky je sankcionované
 • Poistnú administratívu vykonáva prenajímateľ a ním splnomocnené osoby
 • Škody spôsobené nájomcom počas nájmu odstraňuje prenajímateľ
 • Ohodnotenie škody mimo poistnej udalosti realizuje prenajímateľ
 • Práva a povinnosti nájomcu sú podrobne uvedené v nájomnej zmluve alebo zmluve o výpožičke, ktorá je poskytnutá pred podpisom zmluvy o nájme / zmluvy o výpožičke a tiež vo všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti
 • Nájomca nemôže požičať zariadenie, motocykel a štvorkolku tretej osobe
 • Nájomca je povinný predchádzať vzniku škôd, používať zariadenie výlučne na práce na to určené, dodržiavať pravidlá cestnej premávky, používať zabezpečovacie zariadenia ako alarm, zámok, reťaz poskytnuté prenajímateľom.
 • Prenajímateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať stav zariadenia, motocykla a štvorkolky
 • Pri zistení poškodzovania zariadenia, motocykla, alebo štvorkolky môže prenajímateľ ukončiť nájomnú zmluvu / zmluvu o výpožičke a zariadenie, motocykel, alebo štvorkolku zabaviť.
 • Nájomca sa zaväzuje zaplatiť všetky pokuty ním spôsobené aj po vrátení motocykla / štvorkolky. Časovo neobmedzené.